TERMINY EGZAMINU MATURALNEGO W 2011R. [tutaj]


SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 1. LITERATURA
  1. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Omów zjawisko opierając się na analizie wybranych utworów z różnych epok.
  2. Magia miejsc. Mity, legendy, opowieści związane z Twoim miastem (regionem) jako tworzywo literackie. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
  3. Pieniądze - siła obracająca tryby świata, błogosławieństwo czy przekleństwo? Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich, przedstaw wnioski.
  4. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby ujęcia tego motywu w różnych epokach.
  5. 1.Satyra, ironia, żart jako sposoby mówienia o świecie. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
  6. 1.Metropolie czy prowincje? Przedstaw obraz Gdańska w wybranych tekstach kultury.
  7. Rola podróży w biografii bohatera literackiego. Przedstaw zagadnienie opierając się na analizie wybranych dzieł literackich.
  8. Czarne charaktery w literaturze. Omów na przykładach, porównaj różne ujęcia.
  9. Literackie portrety kobiet. Zbadaj jak zmieniło się postrzeganie płci pięknej, analizując utwory z różnych epok.
  10. Motyw utopii w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
  11. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów temat na przykładach wybranych utworów.
  12. Porównaj rolę dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
  13. Przedstaw koncepcję ludzkiego życia i szczęścia w literaturze wybranych epok.
  14. Tradycja romantyczna w literaturze polskiej po 1863 r. Przeprowadź analizę zjawiska na podstawie wybranych utworów różnych twórców.
  15. Zinterpretuj rolę komizmu w wybranych utworach literackich różnych epok.
  16. Przedstaw różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze wybranych epok literackich.
  17. Scharakteryzuj i porównaj obrazy mieszczaństwa w twórczości wybranych pisarzy XIX i XX wieku.
  18. Przedstaw funkcjonowanie etosu rycerskiego w wybranych utworach literackich różnych epok.
  19. Wątki i motywy ludowe w literaturze polskiej. Scharakteryzuj ich funkcję w wybranych utworach romantycznych i młodopolskich.
  20. Wizje ustrojów politycznych w literaturze. Przeprowadź analizę na podstawie wybranych tworów z literatury XX wieku.
  21. ¯ywotność mitologii i Biblii w literaturze. Przeprowadź analizę zagadnienia na podstawie wybranych utworów dwu epok.
  22. Motyw przemijania w literaturze polskiej. Przeprowadź analizę na podstawie literatury barokowej i romantycznej.
  23. Na wybranych przykładach scharakteryzuj obraz i motyw Śmierci w literaturze. Odwołaj się do utworów różnych epok.
  24. Zaprezentuj i porównaj różne wizje świata i człowieka, odwołując się do dwóch wybranych epok literackich.
  25. Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.
  26. Przedstaw funkcjonowanie literatury "ku pokrzepieniu serc", odwołując się do wybranych tekstów różnych epok.
  27. Omów konwencje literackie wykorzystywane do przedstawiania obrazu wsi. Odwołaj się do utworów różnych epok.
  28. Przedstaw funkcjonowanie motywów wierności i zdrady w literaturze. Odwołaj się do utworów z różnych epok.
  29. Zaprezentuj funkcjonowanie w literaturze motywu władzy i kariery. Odwołaj się do utworów z różnych epok literackich.
  30. Przedstaw obraz kata w literaturze różnych epok literackich.
  31. Zaprezentuj obraz kobiety upadłej w literaturze wybranych epok.
  32. Przedstaw motyw wyobcowania ukazany w literaturze, odwołując się do wybranych tekstów różnych epok.
  33. Omów literackie portrety dzieci i młodzieży na przykładach wybranych utworów różnych epok.
  34. Funkcje masek i gestów w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literatury różnych epok.
  35. Porównaj funkcjonowanie symboliki Chrystusa w liryce dwóch wybranych epok.
  36. Przedstaw funkcjonowanie motywu buntu w wybranych epokach literackich.
  37. Przeżycie czytelnicze jako ważny motyw biografii bohaterów. Omów problem w oparciu o losy wybranych postaci literackich rożnych epok.
  38. Miłość w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie na przykładach wybranych utworów różnych epok.
  39. Kobieta - błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny? Przedstaw wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
  40. Na wybranych przykładach przedstaw nurt "rozdrapywania narodowych ran" w literaturze polskiej różnych epok.
  41. Polemiki, starcia, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów i wypowiedzi programowych.
  42. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu w literaturze dwu epok.
  43. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach różnych epok.
  44. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
  45. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
  46. Zanalizuj różne kreacje narratora i sposoby narracji w wybranych utworach epickich.
  47. Antysemityzm w literaturze. Omów problem na przykładach wybranych utworów z różnych epok.
  48. Używki - ich wpływ na dzieło i twórcę. Omów na przykładach wybranych tekstów kultury.
  49. Próba zachowania ludzkiej godności. Rozwiń temat w oparciu o utwory przedstawiające reguły i obyczaje obozowej rzeczywistości.
  50. Od młodzieńczych złudzeń do pełnej rozczarowań dorosłości - rozważ temat, odwołując się do wybranych postaci literackich.
  51. Omów różne odmiany powieści sensacyjnej, wykorzystując wybrane przykłady literackie
  52. Poeta czy tekściarz? Rozważ zagadnienie, analizując wybrane utwory Edwarda Stachury.
  53. Polacy a mniejszości narodowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
  54. Skandale i prowokacje literackie. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
  55. Różne oblicza zła w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
  56. Literackie portrety mieszczan - "straszni" czy fascynujący? Rozważ zagadnienie, odwołując się do literatury różnych epok.
  57. Polski savoir vivre w świetle literackich opisów z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
  58. ¯ycie krótkie - sztuka wieczna. Rozwiń myśl, odwołując się do tekstów różnych epok.
  59. Dialog ze średniowieczem w literaturze późniejszych epok. Zbadaj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 2. ZWI¡ZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
  1. Malarstwo, rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat analizując wybrane utwory.
  2. Zanalizuj funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki w oparciu o wybrane dzieła.
  3. Zanalizuj i porównaj obrazy miast jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literatury i filmu.
  4. Zanalizuj na przykładach wybranych dzieł sposoby kreowania i funkcje obrazów natury w poezji i malarstwie.
  5. Zanalizuj i porównaj artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie.
  6. Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwo, film).
  7. Zanalizuj metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym (w oparciu o wybrane utwory).
  8. Zanalizuj katastroficzne wizje i obrazy zagłady w wybranych dziełach literackich i filmowych.
  9. Scharakteryzuj nowe tendencje w polskim teatrze współczesnym (na przykładzie twórczości wybranych reżyserów).
  10. Omów funkcjonowanie motywu miłości i śmierci w literaturze i sztuce wybranych epok.
  11. Horror a thriller - porównaj na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych.
  12. Motyw życia - snu. Zanalizuj i omów funkcjonowanie w oparciu o wybrane przykłady literatury i malarstwa.
  13. Impresjonistyczne wizerunki Tatr w malarstwie i literaturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
  14. Motyw uczty w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
  15. Od Adama do Batmana. Przedstaw różne kreacje mężczyzny w literaturze i współczesnych mediach.
  16. Kobieta - anioł i kobieta - demon. Porównaj wizerunki kobiet oraz omów ich funkcje w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
  17. Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych przykładów.
  18. Motyw upływu czasu w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
  19. Sposób funkcjonowania motywu czasu i zegara w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
  20. ¯ycie codzienne w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
  21. Omów obecność i funkcje kiczu w literaturze, w muzyce i kulturze masowej.
  22. Męska przyjaźń w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 3. JęZYK
  1. Scharakteryzuj i porównaj mechanizm powstania metafor poetyckich i językowych. Ustal ich funkcje w przykładowych aktach komunikacji językowej.
  2. Na wybranych przykładach omów funkcje języka potocznego w literaturze współczesnej.
  3. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na podstawie samodzielnie zebranego materiału.
  4. Omów funkcje neologizmów i eksperymentów słownych w wybranych utworach poetyckich.
  5. Odwołując się do wybranych przykładów, omów formy i funkcje synonimii i antonimii w poezji.
  6. Na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału językowego, zanalizuj i scharakteryzuj gwarę uczniów.
  7. Język w mediach. Dokonaj analizy i oceny poprawności językowej wybranych tekstów publikowanych w prasie o zasięgu ogólnopolskim i emitowanych przez publiczne stacje radiowe i/lub telewizyjne.
  8. Pochodzenie i znaczenie nazw miejscowych Twojego regionu. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
  9. Na czym polega perswazyjna funkcja tekstów reklamowych? Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
  10. Frazeologia na usługach reklamy. Przeanalizuj zgromadzone przykłady.
  11. Język internautów. Dokonaj analizy zebranego materiału i przedstaw cechy językowe rozmów prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych.
  12. Różne środowiska - różne sposoby komunikowania się np. (gwara uczniów, język kibiców, więźniów). Omów zjawisko na wybranych przykładach.

Możesz zapisać sobie całą listę tematów!
Pobierz

Liceum Ogólnokształcące
"Lingwista"

ul. Św. Barbary 1
80-753 Gdańsk

tel.: 58 303 30 33
fax: 58 303 33 00

email: liceum@oswiatalingwista.eu